özvegyi jog

Az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett megilleti

  1. a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon; és
  2. egy gyermekrész a hagyaték többi részéből.

A haszonélvezeti jog nem korlátozható, és a házastárssal szemben megváltása nem igényelhető.

Osztályos egyezségben a házastársnak a gyermekrész helyett az egész hagyatékra kiterjedő holtig tartó haszonélvezeti jog biztosítható.

Az új Ptk. hatálybalépésével tehát leszármazó örökösök mellett megszűnt a házastárs (bejegyzett élettárs) általános haszonélvezet-öröklése, a hagyományos értelemben vett özvegyi jog, és ehelyett a korlátozott haszonélvezeti jog mellett állagörökösként is rendelkezik róla a törvény.

Haszonélvezeti jogánál fogva a jogosult a más személy tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti

Házastárs (bejegyzett élettárs) haszonélvezeti joga ági vagyonon és annak megváltása

A házastársat (bejegyzett élettársat) az ági vagyonon holtig tartó haszonélvezeti jog illeti meg.

Egyes esetekben az özvegyre nézve is hátrányos lehet az, hogy csak haszonélvezetet és nem szabad tulajdont örököl. Ezért mind a házastárs, bejegyzett élettárs, mind az örökös kérhetik a haszonélvezeti jog megváltását. Ez a követelés azonban korlátozott: a házastárs, bejegyzett élettárs által az örökhagyóval közösen lakott lakásra, és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakra nézve az özvegyi jog megváltását nem lehet kérni. A megváltásra kerülő vagyonból a házastársat az ági vagyon egyharmada illeti meg.

A haszonélvezeti jog megváltásának a haszonélvezeti örökös és az állagörökös méltányos érdekeinek figyelembevételével kell történnie.

Öröklési szerződés esetén

A felek eltérő megállapodásának hiányában az örökhagyókkal szerződő fél által örökölt lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon a túlélő házastársat (bejegyzett élettársat) holtig tartó haszonélvezeti jog illeti meg, ha ő azokat az örökhagyóval közösen használta.

A kötelesrész

Ha a házastársat mint törvényes örököst haszonélvezeti jog is megilleti, kötelesrésze e tekintetben a haszonélvezeti jognak olyan korlátozott mértéke, amely szükségleteit biztosítja, figyelembe véve az általa örökölt vagyontárgyakat.

A törvényes örökségként haszonélvezeti jogot öröklő házastárs a kötelesrészét igényelheti úgy is, mintha haszonélvezeti jogát megváltották volna.

Haszonélvezeti joggal terhelt hagyatéki tárgy kiadása

Ha a vagyontárgyat az örökhagyó házastársát örökösként megillető haszonélvezeti jog terheli, a vagyontárgyat a haszonélvezet megszűnése után kell kiadni.

Felelősség a hagyatéki tartozásokért

(4) A házastárs a haszonélvezetével terhelt vagyonból tűrni köteles a hitelezők követeléseinek kielégítését, a hagyományon és a meghagyáson alapuló követelések kivételével.